Logo
Úniapédia
Komunikácia
Teraz na Google Play
Nový! Na stiahnutie Úniapédia na Android ™!
Zadarmo
Rýchlejšie ako prehliadači!
 

Spoločenská veda

Index Spoločenská veda

Spoločenská veda je súbor vedných disciplín o spoločnosti v jej historickom i synchrónnom priereze.

50 vzťahy: Andragogika, Účtovníctvo, Ústavné právo, Špeciálna pedagogika, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, Cestovný ruch, Ekonomická teória, Etnológia, Európske právo, Finančný manažment, Financie, Forenzná psychológia, Hermeneutika, Humanistika, Humánna geografia, Kultúrna antropológia, Kultúrna veda, Kulturológia, Liečebná pedagogika, Logopédia, Manažment, Medzinárodné vzťahy, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Morálna veda, Občianske právo, Pedagogické vedy, Pedagogika, Poisťovníctvo, Politická geografia, Pozitivizmus, Pracovné právo, Právna veda, Prognostika, Psychológia osobnosti, Psychológia práce, Rímske právo, Regionálna geografia, Sociálna pedagogika, Sociálna práca, Sociálna psychológia, Sociálna veda, Sociológia, Spoločnosť, Správne právo, Svetové hospodárstvo, Teória politiky, Trestné právo, Všeobecná psychológia, Vývinová psychológia, Verejná správa.

Andragogika

Andragogika je aplikovaná veda o výchove a vzdelávaní.

Nový!!: Spoločenská veda a Andragogika · Pozrieť viac »

Účtovníctvo

Účtovníctvo (zastarano kníhvedenie) je metóda evidencie hospodárskej činnosti prostrednictvom účtov; vnútorne usporiadaná sústava informácií a údajov v hodnotovom vyjadrení.

Nový!!: Spoločenská veda a Účtovníctvo · Pozrieť viac »

Ústavné právo

Ústavné právo je odvetvie právneho systému, ktoré reguluje štátnu moc vnútri štátu, jej fungovanie a organizáciu na určitých princípoch a zároveň stanovuje základné pravidlá vzťahu štátnej moci a občanov.

Nový!!: Spoločenská veda a Ústavné právo · Pozrieť viac »

Špeciálna pedagogika

Špeciálna pedagogika je veda, ktorá sa zaoberá výchovou, vzdelávaním a vyučovaním postihnutých a ohrozených detí, mládeže a dospelých.

Nový!!: Spoločenská veda a Špeciálna pedagogika · Pozrieť viac »

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Rukavice, prilba a orchanné okuliare, štandardné pomôcky na ochranu zdravia pracujúcich. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (skrátene BOZP) je stav pracovných podmienok eliminujúcich vplyv nebezpečných a škodlivých faktorov pracovného procesu alebo prostredia na zamestnancov.

Nový!!: Spoločenská veda a Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci · Pozrieť viac »

Cestovný ruch

Cestovný ruch je odvetvie zahŕňajúce súbor činností zameraných na cestovanie a následný pobyt, ktorý je uskutočňovaný spravidla vo voľnom čase, ako aj na s nimi spojené služby, najmä ubytovanie a stravovanie.

Nový!!: Spoločenská veda a Cestovný ruch · Pozrieť viac »

Ekonomická teória

Ekonomická teória alebo hospodárska teória môže byť.

Nový!!: Spoločenská veda a Ekonomická teória · Pozrieť viac »

Etnológia

Etnológia, etnografia a národopis (ďalšie ekvivalenty pozri nižšie) sú termíny (vedné odbory), ktoré sú v literatúre rozlične definované – niekedy ako synonymá, ale častejšie ako vzájomne sa rôznym spôsobom vylučujúce pojmy.

Nový!!: Spoločenská veda a Etnológia · Pozrieť viac »

Európske právo

Európske právo je jedným z mnohých odvetví práva.

Nový!!: Spoločenská veda a Európske právo · Pozrieť viac »

Finančný manažment

Finančný manažment alebo finančné riadenie je manažment, ktorý sa sústreďuje na problémovú oblasť riadenia finančného hospodárenia firiem.

Nový!!: Spoločenská veda a Finančný manažment · Pozrieť viac »

Financie

Financie môžu byť.

Nový!!: Spoločenská veda a Financie · Pozrieť viac »

Forenzná psychológia

Forenzná psychológia alebo súdna psychológia sa zaoberá okrem výučby o psychických determinantoch sociálneho zlyhania aj prehľadom teórií delikvencií a psychických expertíz.

Nový!!: Spoločenská veda a Forenzná psychológia · Pozrieť viac »

Hermeneutika

Hermeneutika (z gr. ἑρμηνεύειν, herméneuein - vysvetľovať, zvestovať) je umenie a teória vysvetľovania, neskôr sa výraz „hermeneutika“ používa na označenie alebo ako súčasť označenia rôznych filozofém, no najmä v spojení s prívlastkom filozofická.

Nový!!: Spoločenská veda a Hermeneutika · Pozrieť viac »

Humanistika

Humanistika môže byť.

Nový!!: Spoločenská veda a Humanistika · Pozrieť viac »

Humánna geografia

Humánna geografia (iné názvy: geografia človeka, zemepis človeka, antropogeografia, spoločensko-ekonomická geografia, socioekonomická geografia, sociálna geografia) je vetva geografie, ktorá sa zameriava na systematické skúmanie vzoriek a procesov, ktoré utvárajú interakciu človeka s prostredím, najmä príčiny a následky rozmiestnenia ľudskej aktivity na zemskom povrchu.

Nový!!: Spoločenská veda a Humánna geografia · Pozrieť viac »

Kultúrna antropológia

Kultúrna antropológia môže byť.

Nový!!: Spoločenská veda a Kultúrna antropológia · Pozrieť viac »

Kultúrna veda

Kultúrna veda (z nem. Kulturwissenschaft) je v užšom zmysle akákoľvek disciplína skúmajúca ľudskú kultúru alebo ľudské kultúry v užšom zmysle, teda najmä etnológia a etnografia (.

Nový!!: Spoločenská veda a Kultúrna veda · Pozrieť viac »

Kulturológia

Kulturológia, kultúrne štúdiá alebo filozofia kultúry (z latinčiny: colere, cultus, "pestovať" – pôvodne skultúrňovanie, zušľachťovanie zeme a z gréčtiny: logos, "veda, náuka"), je výskumná orientácia, študijný odbor formujúci sa ako holistická, komparatívna a interdisciplinárna veda o kultúre.

Nový!!: Spoločenská veda a Kulturológia · Pozrieť viac »

Liečebná pedagogika

Liečebná pedagogika sa zaoberá výchovou, vzdelávaním, diagnostikou a terapiou tých jedincov, ktorých situácia je natoľko sťažená nepriaznivými okolnosťami (výchovnými, sociálnymi, zdravotnými a pod.), že nemôže viesť veku primeraný spôsob života a uplatniť sa adekvátne k svojim schopnostiam.

Nový!!: Spoločenská veda a Liečebná pedagogika · Pozrieť viac »

Logopédia

Logopédia je náuka o vývine a výchove reči.

Nový!!: Spoločenská veda a Logopédia · Pozrieť viac »

Manažment

Manažment (zriedkavo menežment alebo menedžment, angl. management) môže byť.

Nový!!: Spoločenská veda a Manažment · Pozrieť viac »

Medzinárodné vzťahy

národného štátu Medzinárodné vzťahy sú sociálne politologická disciplína, ktorá skúma společenské javy odohrávajúce sa v rámci medzinárodného systému.

Nový!!: Spoločenská veda a Medzinárodné vzťahy · Pozrieť viac »

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenska pre školstvo a vzdelávanie.

Nový!!: Spoločenská veda a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky · Pozrieť viac »

Morálna veda

Morálna veda môže byť.

Nový!!: Spoločenská veda a Morálna veda · Pozrieť viac »

Občianske právo

Občianske právo hmotné (alebo len občianske právo) je všeobecným právnym odvetvím súkromného práva.

Nový!!: Spoločenská veda a Občianske právo · Pozrieť viac »

Pedagogické vedy

Pedagogické vedy sú vedy z oblasti pedagogiky.

Nový!!: Spoločenská veda a Pedagogické vedy · Pozrieť viac »

Pedagogika

Pedagogika (z gr. paidagōgike (téchnē).

Nový!!: Spoločenská veda a Pedagogika · Pozrieť viac »

Poisťovníctvo

Poisťovníctvo je odvetvie národného hospodárstva zaoberajúce sa poisťovacou, zaisťovacou alebo sprostredkovateľskou činnosťou v oblasti poistenia.

Nový!!: Spoločenská veda a Poisťovníctvo · Pozrieť viac »

Politická geografia

Politická geografia je čiastková vedná disciplína humánnej geografie.

Nový!!: Spoločenská veda a Politická geografia · Pozrieť viac »

Pozitivizmus

Pozitivizmus je súčasný filozofický smer, ktorý vychádza z toho, čo je pozitívne, čiže dané, faktické.

Nový!!: Spoločenská veda a Pozitivizmus · Pozrieť viac »

Pracovné právo

Pracovné právo je kodifikované odvetvie práva upravujúce vzťahy medzi ľuďmi pri uskutočňovaní ľudskej práce.

Nový!!: Spoločenská veda a Pracovné právo · Pozrieť viac »

Právna veda

Právna veda (iné názvy: veda o práve, jurisprudencia) je vedecké skúmanie práva, a to jednak ako špecifického normatívneho systému, t. j. ako súboru právnych noriem, jednak ako takého, t. j. jeho pôvodu, formy a podstaty.

Nový!!: Spoločenská veda a Právna veda · Pozrieť viac »

Prognostika

Prognostika je vedný odbor skúmajúci princípy metodiky vytvárania prognóz.

Nový!!: Spoločenská veda a Prognostika · Pozrieť viac »

Psychológia osobnosti

Psychológia osobnosti je termín, ktorý sa zaoberá psychologickými, sociálnymi a biologickými vplyvmi na osobnosť človeka.

Nový!!: Spoločenská veda a Psychológia osobnosti · Pozrieť viac »

Psychológia práce

Psychológia práce sleduje zákonitosti psychickej regulácie pracovnej činnosti a využitia týchto zákonitostí v praxi.

Nový!!: Spoločenská veda a Psychológia práce · Pozrieť viac »

Rímske právo

Corpus iuris civilis. 1583 Rímske právo je právny systém starovekého Ríma, východisko moderných právnych systémov.

Nový!!: Spoločenská veda a Rímske právo · Pozrieť viac »

Regionálna geografia

Regionálna geografia je veda, ktorá je založaná na aplikovaní fyzickej a humánnej geografie na región.

Nový!!: Spoločenská veda a Regionálna geografia · Pozrieť viac »

Sociálna pedagogika

Sociálna pedagogika je hraničná veda medzi sociológiou a pedagogikou, ktorá skúma vzťahy medzi jednotlivcom a spoločnosťou.

Nový!!: Spoločenská veda a Sociálna pedagogika · Pozrieť viac »

Sociálna práca

Sociálna práca je v užšom slova zmysle priamy, zámerný a pripravený kontakt sociálneho pracovníka a klienta s cieľom stanoviť sociálnu diagnózu a realizáciu sociálnej terapie.

Nový!!: Spoločenská veda a Sociálna práca · Pozrieť viac »

Sociálna psychológia

Sociálna psychológia je oblasť psychológie zaoberajúca sa vplyvom sociálnych faktorov na psychiku jedinca.

Nový!!: Spoločenská veda a Sociálna psychológia · Pozrieť viac »

Sociálna veda

Sociálna veda je spoločenská veda, ktorej základným pojmom je pojem spoločnosti, ktorý začína nadobúdať na význame v 19.

Nový!!: Spoločenská veda a Sociálna veda · Pozrieť viac »

Sociológia

Sociológia je vo všeobecnosti veda o spoločnosti.

Nový!!: Spoločenská veda a Sociológia · Pozrieť viac »

Spoločnosť

Spoločnosť môže byť.

Nový!!: Spoločenská veda a Spoločnosť · Pozrieť viac »

Správne právo

Správne právo, administratívne právo alebo právo verejnej správy je osobitné odvetvie slovenského verejného práva, ktoré zahŕňa verejnoprávne normy upravujúce organizáciu a činnosť verejnej správy, vrátane administratívnoprávnych vzťahov, ktoré vznikajú medzi správnymi orgánmi a fyzickými osobami, právnickými osobami a medzi správnymi orgánmi navzájom.

Nový!!: Spoločenská veda a Správne právo · Pozrieť viac »

Svetové hospodárstvo

Svetové hospodárstvo alebo svetová ekonomika sú všetky národné hospodárstva jednotlivých štátov celého sveta a systém medzinárodných ekonomických vzťahov vyplývajúcich z medzinárodnej deľby práce a existujúceho svetového trhu.

Nový!!: Spoločenská veda a Svetové hospodárstvo · Pozrieť viac »

Teória politiky

Teória politiky je časť politológie skúmajúca podstatu politiky.

Nový!!: Spoločenská veda a Teória politiky · Pozrieť viac »

Trestné právo

Trestné právo je jedno z odvetvia verejného práva.

Nový!!: Spoločenská veda a Trestné právo · Pozrieť viac »

Všeobecná psychológia

Všeobecná psychológia je odvetvie psychológie, ktoré skúma všeobecné zákonitosti psychiky človeka.

Nový!!: Spoločenská veda a Všeobecná psychológia · Pozrieť viac »

Vývinová psychológia

Vývinová alebo vývojová psychológia je odbor psychológie zaoberajúci sa.

Nový!!: Spoločenská veda a Vývinová psychológia · Pozrieť viac »

Verejná správa

Verejná správa je činnosť vykonávaná orgánmi štátnej správy, samosprávy a verejnoprávnymi inštitúciami pri zabezpečovaní verejných úloh.

Nový!!: Spoločenská veda a Verejná správa · Pozrieť viac »

Presmerovanie tu:

Spoločenské vedy.

VychádzajúcePrichádzajúce
Hej! Sme na Facebooku teraz! »