Logo
Úniapédia
Komunikácia
Teraz na Google Play
Nový! Na stiahnutie Úniapédia na Android ™!
Inštalovať
Rýchlejšie ako prehliadači!
 

Slovo (jazykoveda)

Index Slovo (jazykoveda)

Slovo je základná stavebná jednotka jazyka, nesie význam a pozostáva z jednej alebo viacerých morfém.

22 vzťahy: Antonymum, Archaizmus, Argot, Eufemizmus, Ferdinand de Saussure, Gramatická kategória, Historizmus (jazykoveda), Homonymum, Jazyk, Jazyková komunikácia, Metafora, Metonymia, Morféma, Neologizmus, Sémantický trojuholník, Slang, Slovná zásoba, Synonymum, Umelecký štýl, Vulgarizmus, Zdrobnenina, Zložené slovo.

Antonymum

Antonymum (αντί-anti: „proti“; ὄνομα - onoma: „meno“) alebo opozitum (lat.) je slovo s opačným (protikladným) lexikálnym významom.

Nový!!: Slovo (jazykoveda) a Antonymum · Pozrieť viac »

Archaizmus

Archaizmus (z gréc. archaios - starodávny) je slovo, alebo výraz, gramatická forma, alebo konštrukcia, ktorá dodáva reči ráz staršej etapy vývoja jazyka a používa sa v jazykových prejavoch na charakterizovanie staršej doby.

Nový!!: Slovo (jazykoveda) a Archaizmus · Pozrieť viac »

Argot

Argot je druh slangu používaný príslušníkmi detskej, asociálnej (zlodeji, tuláci, narkomani) či remeselníckej (drotári) vrstvy spoločnosti s cieľom utajiť vyjadrované informácie pred ostatnými vrstvami.

Nový!!: Slovo (jazykoveda) a Argot · Pozrieť viac »

Eufemizmus

Eufemizmus (z gr. eu - dobre, fémi - hovorím) alebo melioratívum je zjemňujúce slovo.

Nový!!: Slovo (jazykoveda) a Eufemizmus · Pozrieť viac »

Ferdinand de Saussure

Ferdinand de Saussure (* 26. november 1857, Ženeva, Švajčiarsko – † 22. február 1913, Ženeva) bol švajčiarsky jazykovedec indoeuropeista, profesor na univerzite v Ženeve.

Nový!!: Slovo (jazykoveda) a Ferdinand de Saussure · Pozrieť viac »

Gramatická kategória

Gramatická kategória je gramatický význam slova, ktorý sa uplatňuje vo vete a vyjadruje pomocou ohýbacích prípon (rod, pád, číslo, osoba, čas, spôsob, slovesný vid); základná jednotka gramatickej stavby jazyka.

Nový!!: Slovo (jazykoveda) a Gramatická kategória · Pozrieť viac »

Historizmus (jazykoveda)

Historizmus je slovo alebo význam slova, ktorý sa v súčasnom danom jazyku už nepoužíva, lebo zanikol so zmenami spoločnosti, alebo zanikli reálie (predmet či jav), ktoré pomenúval.

Nový!!: Slovo (jazykoveda) a Historizmus (jazykoveda) · Pozrieť viac »

Homonymum

Homonymum (z gréckého ὅμος homos „rovnaký“; ὄνομα onoma „meno“) je slovo, ktoré znie rovnako ako iné slovo iného významu a pôvodu.

Nový!!: Slovo (jazykoveda) a Homonymum · Pozrieť viac »

Jazyk

Jazyk môže označovať.

Nový!!: Slovo (jazykoveda) a Jazyk · Pozrieť viac »

Jazyková komunikácia

Jazyková komunikácia je ústne alebo písomné sprostredkovanie informácií rečou.

Nový!!: Slovo (jazykoveda) a Jazyková komunikácia · Pozrieť viac »

Metafora

Metafora (z gréckeho μεταφορά - prenos, prenesenie) alebo zastarano prenáška jeden zo základných básnických trópov, ktorý vzniká použitím slova v jeho prenesenom význame na princípe podobnosti predmetov a ich vlastností.

Nový!!: Slovo (jazykoveda) a Metafora · Pozrieť viac »

Metonymia

Metonymia je druh trópu.

Nový!!: Slovo (jazykoveda) a Metonymia · Pozrieť viac »

Morféma

Morféma je najmenšia vydeliteľná čast slova alebo slovného tvaru, ktorá je nositeľom významu alebo funkcie.

Nový!!: Slovo (jazykoveda) a Morféma · Pozrieť viac »

Neologizmus

Neologizmus je novoutvorené slovo alebo slovné spojenie na pomenovanie nového javu.

Nový!!: Slovo (jazykoveda) a Neologizmus · Pozrieť viac »

Sémantický trojuholník

Sémantický trojuholník je model znázorňujúci základné vzťahy medzi objektívnou realitou, myšlienkovou oblasťou a jazykovou oblasťou.

Nový!!: Slovo (jazykoveda) a Sémantický trojuholník · Pozrieť viac »

Slang

Slang je špecifická vrstva nespisovných výrazov národného jazyka, ktorá má spornú definíciu.

Nový!!: Slovo (jazykoveda) a Slang · Pozrieť viac »

Slovná zásoba

Slovná zásoba alebo lexika alebo lexikón alebo slovník je súhrn slov a výrazov určitého jazyka, a to tak jednotlivé vrstvy slovnej zásoby (neutrálna, expresívna atď.), ako aj súhrn výrazov jedného autora či jedného diela (Kukučínov slovník a i.). Charakteristickým znakom slovnej zásoby, na rozdiel napr.

Nový!!: Slovo (jazykoveda) a Slovná zásoba · Pozrieť viac »

Synonymum

Synonymum (z gr. συνsýn.

Nový!!: Slovo (jazykoveda) a Synonymum · Pozrieť viac »

Umelecký štýl

Umelecký štýl je jednota obrazovej sústavy, prostriedkov a spôsobov umeleckého prejavu.

Nový!!: Slovo (jazykoveda) a Umelecký štýl · Pozrieť viac »

Vulgarizmus

Vulgarizus alebo hrubé slovo je „výraz, ktorý vyjadruje citový postoj k istej skutočnosti takým spôsobom, ktorý sa spoločensky hodnotí ako neprimeraný, neslušný“.

Nový!!: Slovo (jazykoveda) a Vulgarizmus · Pozrieť viac »

Zdrobnenina

Zdrobnenina alebo zdrobnené slovo alebo deminutívum (z lat. minutus malý, drobný) je expresívny lexikálny prostriedok, ktorý má kladné citové zafarbenie.

Nový!!: Slovo (jazykoveda) a Zdrobnenina · Pozrieť viac »

Zložené slovo

Zložené slovo alebo kompozitum (lat.) alebo zloženina je slovo obsahujúce aspoň dve koreňové morfémy a spravidla spájaciu morfému.

Nový!!: Slovo (jazykoveda) a Zložené slovo · Pozrieť viac »

Presmerovanie tu:

Slovo (lingvistika).

VychádzajúcePrichádzajúce
Hej! Sme na Facebooku teraz! »